پیچک ( دکتر طاهره صفارزاده)

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- گردشگران جهانی‌ (طاهره صفار زاده)
- پيامی برای پاپ‌ (طاهره صفار زاده)
- مِه در لندن‌ (طاهره صفار زاده)
- شیرها که با توپ نقره ای بازی می کنند (طاهره صفار زاده)
- سپيدی صدای سياه‌ (طاهره صفار زاده)
- سفر عاشقانه‌ (طاهره صفار زاده)
- سفر عاشقانه‌ (طاهره صفار زاده)
- سبزه (طاهره صفار زاده)
- روشنگران (طاهره صفار زاده)
- رهرو تنها (طاهره صفار زاده)
- درخت اَفرا (طاهره صفار زاده)
- در پيشواز صلح‌ (طاهره صفار زاده)
- در سفره (طاهره صفار زاده)
- در انتظار کلام(طاهره صفار زاده)
- خویشاوند (طاهره صفار زاده)
- خبر سالها (طاهره صفار زاده)
- استعفا ( طاهره صفار زاده)
صفحه قبل 1 صفحه بعد